Återbetalningskrav från CSN

Ett stort antal studenter vid KTH och andra tekniska högskolor i Sverige har fått krav från CSN på återbetalning av studiemedel, trots att de studerar på heltid. Skälet är CSN:s strikta tolkning av studiestödslagen där en terminsvis bedömning görs utan att ta hänsyn till läsårets uppläggning. Detta är inte ett förfarande som passar de programutbildningar som KTH erbjuder.

CSN gör kontroller i studiedokumentationssystemet och skickar därefter brev med krav på återbetalning till de studenter som sökt fullt studiemedel men inte har en registrering med 30 högskolepoäng och 20 studieveckor per termin. CSN kräver återbetalning även av de studenter som har presterat 60 högskolepoäng under läsåret.

KTH rekommenderar alla studenter som har drabbats att överklaga beslutet om återbetalning. Nedan finns länk till en mall för överklagan samt ett brev från rektor som försäkrar att studenten studerar på heltid även om fördelningen av poäng inte är jämn mellan höst- och vårtermin. Brevet kan användas som bilaga till överklagan.

KTH rekommenderar de studenter som har svårt att få fram pengar till återbetalningskravet att kontakta CSN för att få en återbetalningsplan.

Kompensation
KTH har beslutat att erbjuda studenterna en kompensation för de ekonomiska problem som CSN:s hantering kan ha medfört. KTH har endast möjlighet att kompensera genom att erbjuda en anställning som ekonomiskt kompenserar bidragsdelen i återbetalningskravet.

Följande krav ska vara uppfyllda för att du som student ska kunna erhålla kompensation från KTH:

•Du ska ha ett återbetalningskrav på bidragsdelen från CSN
•Du ska ha fått avslag på din överklagan
•Du ska vara registrerad på 30 högskolepoäng på terminen eller 60 högskolepoäng på läsåret den termin återkravet gäller
Om du är intresserad av en anställning som kompensation för återbetalningskravet ska du kontakta ditt skolkansli senast måndag den 1 november, bifoga handlingar som styrker punkterna ovan.

När det gäller lånedelen i studiemedlen erbjuder Sveriges Ingenjörer räntefria lån. Läs mer på deras hemsida.

Läsåret 2010/11
Lärosätenas diskussioner med CSN fortsätter. Eftersom CSN än så länge vägrar acceptera att det är KTH som ska stå för utbildningsplaneringen är det viktigt att KTH:s studenter följer CSN:s regler för att inte drabbas av återbetalningskrav även läsåret 2010/11. För att erhålla fullt studiemedel måste registrering på kurser vara 30 högskolepoäng och 20 studieveckor per termin.

CSN utbetalar heltidsstudiemedel endast för de veckor studenten är registrerad på minst 1,5 poäng.

Läs mer på www.csn.se

Med anledning av CSN:s regeltolkning erbjuder KTH läsåret 2010/11 en tilläggskurs under veckorna 51-01 för de studenter som inte har 30 högskolepoäng fördelade på 20 veckor under HT10. Kursen är frivillig. Enskilda program kan ordna andra lösningar. Du kan även som student välja att inte ha fullt studiemedel. För att slippa återkrav är det viktigt är att du inte ansöker om studiemedel för fler veckor än vad du har kursregistrering på, samt anmäler eventuell ändring till CSN.

Vid frågor om detta vänd dig till ditt skolkansli.