Phone: N/A     Email: styrelsen@s.kth.se

Styrelsen

Samhällsbyggnadssektionens Styrelse består utav nio personer som sköter det löpande arbetet med sektionen. Dessa har det yttersta ansvaret för ekonomiska och juridiska frågor och sköter mycket av den studiesociala verksamhet som bedrivs på sektionen.

Läs mer om sektionsstyrelsen nedan! Där finns även kontaktuppgifter till samtliga. Vet du inte vem du ska vända dig till med din fråga, når du samtliga styrelseledamöter på styrelsen[at]s.kth.se

________________

Ordförande
Elvira Frickner
E-post ordforande@s-sektionen.se
Telefon: 0738216622

Ordförande är den som leder Styrelsens arbete. Förutom att bära det yttersta ansvaret gällande mångt och mycket, är Ordförande även ett ansikte utåt för sektionen. Genom representation i fanborgen, möten i Ordföranderådet (OR) på kåren samt kontaktmannaskap med bland annat alumninätverket Don-orden får Ordförande ett brett perspektiv på studielivet i och utanför sektionen.

________________

Vice ordförande
Klara Martinsson
E-post viceordforande@s-sektionen.se
Telefon: 0707231780

Vice Ordförande jobbar tätt med Ordförande. Bland annat skall hen stiga in i Ordförandes plats när denne har förhinder. Vice Ordförande är även andre fanbärare på sektionen. Vice Ordförande är ytterst ansvarig för sektionens ekonomi, och bokför vad som sker under året. Vice Ordförande har nära kontakt med ekonomiansvariga i de underorgan som får föra egen bok; Lava samt QBM. Tillsammans med resten av Styrelsen är Vice Ordförande ansvarig att fastställa en budget för nästkommande verksamhetsår, samt upprätta bokslut för det egna verksamhetsåret.

________________

Näringslivsansvarig
Patrik Carlsson
E-post naringsliv@s-sektionen.se
Telefon: 0735887755

Näringslivsansvarig sitter med i Samhällsbyggnadslänken vid KTHs styrelse, och är näringslivskontakt på sektionen. Näringslivsansvarig samordnar företagskontakter på sektionen och underhåller samt utökar kontaktnätet.

________________

SNO
Henrietta Wall
E-post sno@s-sektionen.se
Telefon: 0703609073

Studienämndens ordförande (SNO) är den som ansvarar för studiebevakningen på sektionen, och det är SNO du kan vända dig till med studierelaterade frågor. SNO sitter med i flera beslutande råd (grundutbildningsrådet på ABE-skolan, utbildningsrådet på kåren, programråd för S och strategiska rådet) och har god kontakt med programansvariga lärare (PA). SNO arbetar nära med programansvariga studenter (PAS) och årskursrepresentanter (ÅKE) och är sammankallande för studienämnden (SN) som fungerar lite som en remissinstans för grundutbildningsansvarig (GA) och PA samt arbetar aktivt med utveckling och förbättring av kurser. Du kan läsa mer om studienämnden här
________________

Qlubbmästare
Elina Myhr
E-post qlubbmastare@s-sektionen.se
Telefon: 0762509600

Qlubbmästaren är huvudansvarig för sektionens festverksamhet. Tillsammans med Vice Qlubbmästare, Qhrösus och Seqret leder Qlubbmästaren verksamheten i QBM, sektionens qlubbmästeri, och ser till att det finns tillräckligt med fester för sektionens medlemmar. Qlubbmästaren har därmed järnkoll på de regler som finns gällande denna verksamhet, vilket bland annat innefattar alkohollagen, men även KTHs egna fest- och lokalregler. För mer info om fester i oaSen, se fliken oaSen under uthyrningstjänster.

________________

Ledamöter

Anders Naumburg, lokalansvarig@s-sektionen.se,
Telefon: 0722473311
Anton Kindlund, sekreterare@s-sektionen.se
Telefon: 0703637472
Beatrice Ribbefjord, pr@s-sektionen.se
Telefon: 0739172660
Elin Andersson, eventansvarig@s-sektionen.se
Telefon: 0736303950

Tidigare bestod styrelsen även av sekreterare, studentskyddsombud och PR- och informationsansvarig. Dessa poster är nu ersatta av 2-4 ledamöter som delar upp dessa ansvarsuppgifter sinsemellan.

Sekreteraruppgifterna handlar om att föra protokoll på alla styrelse- och sektionsmöten och se till att handlingar kommer ut i tid. Även sektionens post och gratulationer till Donar och andra speciella personer hamnar under detta område.

Studentskydd täcker både studenternas välmående och sektionslokalen oaSen! Du kan vända dig till styrelsen om du har problem med något studierelaterat; känner dig trakasserad av en lärare, har andra studierelaterade problem etc. Styrelsen hjälper dig hitta rätt och jobba vidare med problemet. Om du har frågor som berör sektionslokalen Oasen kan du också vända dig till Styrelsen.

Pr- och informationsansvaret handlar om att sprida information som kan vara av intresse för studenterna! Detta sker via Nyhetsbrevet, Facebook, Instagram, Bonsai den här hemsidan och i traditionellt pappersformat.

________________

Jämno

Amanda Grafström, jamno@s-sektionen.se
Telefon: 0762097430

Jämno är Jämlikhetsgruppens ordförande och är från och med 2018 en del av styrelsen. Jämno arbetar bland annat mot diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder eller religion.