Jämnogruppen

**English below**

Jämnogruppen

Samhällsbyggnadssektionens officiella JML-nämnd

Ledd av vår ordförande, Jämno, så är vi en grupp vars arbete är grundat på KTH:s uppförandekod, sektionens likabehandlingsplan samt de svenska lagstiftade diskrimineringsgrunderna. Baserat på detta jobbar vi med att se till att inkludering, jämställdhet, mångfald och likabehandling genomsyrar vår sektion.

Jämnogruppen tror på att en ökad kunskap är nyckeln till acceptans och inkludering, därför fokuserar vi på att föreläsa om JML samt hålla i workshops där vi diskuterar relevanta ämnen och scenarion. Detta gör vi huvudsakligen i samarbete med föreningar inom sektionen, men vi jobbar också med andra sektioner på KTH och ibland även med relevanta företag som berör våra frågor.

Som medlem inom sektionen har du alltid ordförande Jämno att vända dig till om några problem uppstår eller om du har frågor och funderingar.

Jämno

Jämno är sektionens skyddsombud, JML-ordförande samt ledamot i styrelsen. Viktigt att veta är att Jämno har fullständig tystnadsplikt i alla ärenden och är din huvudsakliga kontaktperson om du vill anmäla trakasserier eller annan diskriminering inom sektionen. Det är också Jämno du ska kontakta om du vill samarbeta med, bli medlem i eller ställa någon fråga till Jämnogruppen.

Jämno nås varje verksamhetsår via styrelsemailen: jamno@s-sektionen.se.

För mer information om Jämnogruppens arbete, följ oss på sociala medier!

Facebook: jamno | Instagram: jamnos | E-post: jamno@s-sektionen.se

 

Jämnogruppen

The official equality group of the S-chapter

Led by our president, Jämno, we are a group whose work is based on the Code of Conduct at KTH, the S-chapter’s Plan for Equal Behaviour as well as the Swedish legal grounds of discrimination.  With this as a foundation, our goal is to ensure that inclusion, equality, equity and diversity is embedded in all aspects of our chapter.

Jämnogruppen believes that knowledge is key to a wider acceptance and inclusion, hence why we mainly focus on arranging lectures and workshops where we discuss these issues in various forms. This is not only done with the different groups in the chapter, we also cooperate with other chapters at KTH and on occasions with companies relevant to our cause.

As a member of the S-chapter, you are always welcome to turn to our president, Jämno, if you have any questions or concerns.

Jämno

Jämno is the chapter’s study safety representative, the head of our equality work as well as a member of the chapter’s board. Most importantly, Jämno ensures complete confidentiality and works as the contact person in all reports of harassment or other misconducts within the chapter. Jämno is also the person to turn to if you have any questions about, want to work with or want to become a member of Jämnogruppen.

You can reach Jämno every operating year through the board’s e-mail address: jamno@s-sektionen.se.

For more information on the work of Jämnogruppen, follow us on social media!

Facebook: jamno | Instagram: jamnos | E-mail: jamno@s-sektionen.se