Sektionsstyrelsen

Styrelsen

Samhällsbyggnadssektionens Styrelse består av tio personer som sköter det löpande arbetet med sektionen. Dessa har det yttersta ansvaret för ekonomiska och juridiska frågor och sköter mycket av den studiesociala verksamhet som bedrivs på sektionen under sitt mandatår.

Läs mer om sektionsstyrelsen nedan! Där finns även kontaktuppgifter till samtliga. Vet du inte vem du ska vända dig till med din fråga, når du samtliga styrelseledamöter på styrelsen@s.kth.se och blir därmed varslad till den lämpligaste ledamoten.

Valprocessen av Styrelsemedlemmar

Alla sektionsmedlemmar på S är välkomna att ansöka till Styrelsen. Kandidater för Styrelsens Ordförande och Vice Ordförande presenteras för medlemmarna under SM3 (höstens första sektionsmöte). Därefter hålls ett urval där alla sektionsmedlemmar kan rösta på kandidaterna. Under SM4 (höstens sista sektionsmöte) presenteras valresultatet och de invalda kandidaterna för Ordförande och Vice Ordförande klubbas igenom. Kandidater för resterande poster inom Styrelsen presenteras och väljs även in av mötets röstande sektionsmedlemmar på SM4.

Vid frågor eller andra funderingar kring valprocessen eller hur en kandidatansökan görs för de olika posterna i Styrelsen, kontakta sektionens Valberedning via: valberedning@s-sektionen.se

Ordförande

Naima Ozims

E-post: ordforande@s-sektionen.se
Telefon: 070-091 16 36

Ordförande är den som leder Styrelsens arbete. Förutom att bära det yttersta ansvaret gällande mångt och mycket, är Ordförande även ett ansikte utåt för sektionen. Genom representation i fanborgen, möten i Ordföranderådet (OR) på kåren samt kontaktmannaskap med bland annat alumninätverket Don-orden får Ordförande ett brett perspektiv på studielivet i och utanför sektionen.

Vice Ordförande

Alice Gardby

E-post: viceordforande@s-sektionen.se
Telefon: 073-8422117

Vice Ordförande jobbar tätt med Ordförande. Bland annat skall hen stiga in i Ordförandes plats när denne har förhinder. Vice Ordförande är även andre fanbärare på sektionen. Vice Ordförande är ytterst ansvarig för sektionens ekonomi, och ansvarar för att bokföring sker löpande under året. Vice Ordförande har nära kontakt med ekonomiansvariga i sektionens underorgan, bland annat genom BAR (bokföringsansvarigas råd). Tillsammans med resten av Styrelsen är Vice Ordförande ansvarig för att ta fram ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår, samt upprätta bokslut för det egna verksamhetsåret.

Jämno

Alva Nordkvist

E-post: jamno@s-sektionen.se
Telefon: 070-670 37 70

Jämno är Jämnogruppens ordförande och är från och med 2018 en del av styrelsen. Jämno arbetar bland annat mot diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder eller religion.

Näringslivsansvarig

Vakant

E-post: naringsliv@s-sektionen.se
Telefon: –

Näringslivsansvarig sitter med i Samhällsbyggnadslänken vid KTHs styrelse, och är näringslivskontakt på sektionen. Näringslivsansvarig samordnar företagskontakter på sektionen och underhåller samt utökar kontaktnätet

SNO – Studienämndsordförande

Linnea Holmsten

E-post: sno@s-sektionen.se
Telefon: 073-054 52 41

Studienämndsordföranden (SNO) är den som ansvarar för studiebevakningen på sektionen, och det är SNO du kan vända dig till med studierelaterade frågor. SNO sitter med i flera beslutande råd (grundutbildningsrådet på ABE-skolan, utbildningsrådet på kåren, programråd för S och strategiska rådet) och har god kontakt med programansvariga lärare (PA). SNO arbetar nära med programansvariga studenter (PAS) och årskursrepresentanter (ÅKE) och är sammankallande för studienämnden (SN) som fungerar lite som en remissinstans för grundutbildningsansvarig (GA) och PA samt arbetar aktivt med utveckling och förbättring av kurser. Du kan läsa mer om studienämnden här

Qlubbmästare

Jesper Öhman

E-post: qlubbmastare@s-sektionen.se
Telefon: 073-802 09 80

Qlubbmästaren är huvudansvarig för sektionens festverksamhet. Tillsammans med Vice Qlubbmästare, Qhrösus och Seqret leder Qlubbmästaren verksamheten i QBM, sektionens qlubbmästeri, och ser till att det finns tillräckligt med fester för sektionens medlemmar. Qlubbmästaren har därmed järnkoll på de regler som finns gällande denna verksamhet, vilket bland annat innefattar alkohollagen, men även KTHs egna fest- och lokalregler. För mer info om fester i oaSen se fliken oaSen under uthyrningstjänster.


Eventansvarig

Salman Sarwar

E-post: eventansvarig@s-sektionen.se
Telefon: 070-062 13 10

Rollen som eventansvarig handlar om att anordna event för och med studenter på sektionen. Eventen kan vara allt från spelkvällar i oaSen till gasquer och företagsmässor.

Lokalansvarig

Simon Jändel

E-post: lokalansvarig@s-sektionen.se
Telefon: 070-324 89 19

Som lokalansvarig sköter man allt som har att göra med sektionslokalen oaSen. Arbetet handlar främst om att se till att oaSen är en trevlig en välkomnande sektionslokal i gott skick där studenter både kan äta lunch, plugga samt ha tillställningar. För mer info om tillställningar i oaSen se fliken oaSen under uthyrningstjänster.

PR-ansvarig

Vakant

E-post: pr@s-sektionen.se
Telefon: –

Den främsta uppgiften PR-ansvarig har är att kontinuerligt uppdatera sektionens alla kanaler med information för alla sektionsmedlemmar att ta del av. Dessa kanaler innefattar facebook, instagram, skärmarna i sektionslokalen (oaSen), hemsidan, Bonsai och till sist nyhetsbrevet.

Sekreterare

Rut Hagwall

E-post: sekreterare@s-sektionen.se
Telefon: 070-399 68 38

Sekreteraruppgifterna handlar om att föra protokoll på alla styrelse- och sektionsmöten och se till att handlingar kommer ut i tid på Canvas. Även sektionens post och gratulationer till Donar och andra speciella personer hamnar under denna post.