Sektionsstyrelsen

Styrelsen

Samhällsbyggnadssektionens Styrelse består av elva personer som sköter det löpande arbetet med sektionen. Dessa har det yttersta ansvaret för ekonomiska och juridiska frågor och sköter mycket av den studiesociala verksamhet som bedrivs på sektionen under sitt mandatår.

Läs mer om sektionsstyrelsen nedan! Där finns även kontaktuppgifter till samtliga. Vet du inte vem du ska vända dig till med din fråga, når du samtliga styrelseledamöter på styrelsen@s.kth.se och blir därmed varslad till den lämpligaste ledamoten.

Valprocessen av Styrelsemedlemmar

Alla sektionsmedlemmar på S är välkomna att ansöka till Styrelsen. Kandidater för Styrelsens Ordförande, Vice Ordförande samt Kassör presenteras för medlemmarna under SM3 (höstens första sektionsmöte). Därefter hålls ett urval där alla sektionsmedlemmar kan rösta på kandidaterna. Under SM4 (höstens sista sektionsmöte) presenteras valresultatet och de invalda kandidaterna för Ordförande och Vice Ordförande klubbas igenom. Kandidater för resterande poster inom Styrelsen presenteras och väljs även in av mötets röstande sektionsmedlemmar på SM4.

Vid frågor eller andra funderingar kring valprocessen eller hur en kandidatansökan görs för de olika posterna i Styrelsen, kontakta sektionens Valberedning via: valberedning@s-sektionen.se

Ordförande

Arthur Åsberg

E-post: ordforande@s-sektionen.se
Telefon: 079- 349 30 08

Ordförande är den som leder Styrelsens arbete. Förutom att bära det yttersta ansvaret gällande mångt och mycket, är Ordförande även ett ansikte utåt för sektionen. Genom representation i fanborgen, möten i Ordföranderådet (OR) på kåren samt kontaktmannaskap med bland annat alumninätverket Don-orden får Ordförande ett brett perspektiv på studielivet i och utanför sektionen.

Vice Ordförande

Ida Fredman

E-post: viceordforande@s-sektionen.se
Telefon: –

Vice Ordförande jobbar tätt med Ordförande. Bland annat skall hen stiga in i Ordförandes plats när denne har förhinder. Vice Ordförande är även andre fanbärare på sektionen.

Kassör

Ted Englund

E-post: kassor@s-sektionen.se
Telefon: –

Kassör är ytterst ansvarig för sektionens ekonomi, och ansvarar för att bokföring sker löpande under året. Kassör har nära kontakt med ekonomiansvariga i sektionens underorgan, bland annat genom BAR (bokföringsansvarigas råd). Tillsammans med resten av Styrelsen är Kassör ansvarig för att ta fram ett budgetförslag för nästkommande verksamhetsår, samt upprätta bokslut för det egna verksamhetsåret.

Jämno

Thantita Tanyong

E-post: jamno@s-sektionen.se
Telefon: –

Jämno är Jämnogruppens ordförande och är från och med 2018 en del av styrelsen. Jämno arbetar bland annat mot diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionshinder eller religion.

Näringslivsansvarig

Hugo Lindgren

E-post: naringsliv@s-sektionen.se
Telefon: –

Näringslivsansvarig sitter med i Samhällsbyggnadslänken vid KTHs styrelse, och är näringslivskontakt på sektionen. Näringslivsansvarig samordnar företagskontakter på sektionen och underhåller samt utökar kontaktnätet.

SMU – Styrelseledamot med utbildningsansvar

Helmer Erlandsson

E-post: smu@s-sektionen.se
Telefon: 070-516 07 43

SMU är styrelsens representant i Studienämnden och ansvarar tillsammans med Nämndordförande (NO) och Ombud för sektionen (OS) för studiebevakningen på sektionen. Utöver att vara representant för sektionen i Utbildningsrådet på kåren så ser SMU tillsammans med Studienämnden till att sektionen är representerad på alla råd, organ och liknande (grundutbildningsrådet på ABE-skolan, programråd för S och strategiska rådet).
Du kan läsa mer om studienämnden här.

Qlubbmästare

Moa de Sinegube

E-post: qlubbmastare@s-sektionen.se
Telefon: –

Qlubbmästaren är huvudansvarig för sektionens festverksamhet. Tillsammans med Vice Qlubbmästare, Qhrösus och Seqret leder Qlubbmästaren verksamheten i QBM, sektionens qlubbmästeri, och ser till att det finns tillräckligt med fester för sektionens medlemmar. Qlubbmästaren har därmed järnkoll på de regler som finns gällande denna verksamhet, vilket bland annat innefattar alkohollagen, men även KTHs egna fest- och lokalregler. För mer info om fester i oaSen se fliken oaSen under uthyrningstjänster.

Eventansvarig

Tova Burvall

E-post: eventansvarig@s-sektionen.se
Telefon: –

Rollen som eventansvarig handlar om att anordna event för och med studenter på sektionen. Eventen kan vara allt från spelkvällar i oaSen till gasquer och företagsmässor.

Lokalansvarig

Adam Pawelec

E-post: lokalansvarig@s-sektionen.se
Telefon: 072-250 78 32

Som lokalansvarig sköter man allt som har att göra med sektionslokalen oaSen. Arbetet handlar främst om att se till att oaSen är en trevlig en välkomnande sektionslokal i gott skick där studenter både kan äta lunch, plugga samt ha tillställningar. För mer info om tillställningar i oaSen se fliken oaSen under uthyrningstjänster.

PR-ansvarig

Rodhe Sköld

E-post: pr@s-sektionen.se
Telefon: 070-038 17 94

Den främsta uppgiften PR-ansvarig har är att kontinuerligt uppdatera sektionens alla kanaler med information för alla sektionsmedlemmar att ta del av. Dessa kanaler innefattar bland annat Facebook, Instagram, skärmarna i sektionslokalen (oaSen) och hemsidan.

Sekreterare

Alma Wendin

E-post: sekreterare@s-sektionen.se
Telefon: –

Sekreteraruppgifterna handlar om att föra protokoll på alla styrelse- och sektionsmöten samt ansvara för att handlingarna kommer ut i tid på Canvas. Utöver detta har sekreteraren extra ansvar för sektionens styrdokument samt styrelsens uppföljningslista.